Urban sketching in nature

Workshop Weekend: Urban Sketching in de Maasvallei

Trakteer jezelf op een heerlijk Urban Sketching weekend in Zuid-Limburg.

This image has an empty alt attribute; its file name is ruud-sketching@0.5x.png

English below

DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN

Hi,

Mijn naam is Ruud Otten. Ik nodig je uit om samen de omgeving van mijn jeugd te ontdekken met een schetsboek, pen en handgemaakte aquarelverf. Ik laat het je allemaal graag zien.

Samen met mij ontdek je de technieken van schetsen op een locatie waar de natuur en geschiedenis elkaar ontmoeten: de samenvloeiing van De Maas, het Kasteelpark, het Bunderbos en de historische dorpskern Oud-Elsloo. Het weekend biedt de perfecte balans tussen schetsen in de adembenemende buitenlucht en een gezellige binnenlocatie, inclusief op beide dagen een heerlijke lunch en de mogelijkheid tot overnachten (apart te boeken).  
 
 

Met plezier schetsen in een leuke groep staat voorop!

Middels makkelijk toepasbare tips en technieken laat Ruud je zien hoe je met jouw schetsen een volgende stap kunt zetten. Zo leer je goed te kijken naar je compositie en hoe je kleur, contrast en focus in je schets aanbrengt. Dat doen we in een gezelllige groep met gelijkgestemden. Je krijgt ruimschoots de gelegenheid om zelf aan de slag te gaan en ik zal tips geven die bij jou persoonlijk passen. 

This image has an empty alt attribute; its file name is workshop-1@0.5x.png

 

Wat je kunt verwachten van het weekend

 • Een heerlijk ontspannen weekend met 12 gelijkgestemden in een prachtige inspirerende omgeving, met prachtige natuur en historische gebouwen
 • Het weekend vindt plaats op zaterdag 25 mei en zondag 26 mei 2024
 • Op beide dagen ben je vanaf 9:30 uur welkom en we beginnen om 10:00 uur. We sluiten beide dagen om 17 uur af.
 • De lunch op beide dagen is inbegrepen in de workshopprijs
 • Alles wat je nodig hebt in de workshop is inbegrepen, waaronder mijn handgemaakte aquarelverf, een leporello schetsboek met aquarelpapier, potlood, pennen en waterpenselen.
 • Je krijgt makkelijk toe te passen tips, waardoor je meer kunt genieten van een vlotte schetsstijl.
 • Je krijgt voldoende tijd om zelf te schetsen en ik neem de tijd om iedereen persoonlijk te helpen.
 • Natuurlijk gaan we uit van mooi weer, maar mocht dat niet meezitten dan schetsen we meer in de gezellig ingerichte binnenlocatie.
 • Na het weekend ben je weer opgeladen en kun je er weer een tijdje tegenaan. Je neemt mooie herinneringen en heerlijke schetsen mee naar huis. Je creativiteit heeft weer een boost gekregen.
 • De workshop wordt in het Nederlands gegeven en afhankelijk van de samenstelling van de groep kan ik alles ook in het Engels herhalen voor diegenen die geen Nederlands spreken. Dat heeft in mijn eerdere workshops prima gewerkt.
 • Het workshop weekend kost € 325. Er zijn nog slechts een paar plekken vrij.
 • Onze thuisbasis is de knusse B&B Bie Janssen. Wil je overnachten, stuur me dan een bericht, zodat ik je tips kan geven over overnachtingsmogelijkheden in de omgeving.

 DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN

 
 
 

 

 

Geniet van een natuurlijke en historische omgeving

We begeven ons in een prachtige natuurlijke en historische omgeving van de oude dorspskern van Elsloo, het Kasteelpark en het naastgelegen unieke Bunderbos. Geniet van de prachtige lentekleuren in de natuur en het historische straatbeeld.

 

Oud-Elsloo
 
Oud-Elsloo
 
Maasberg Elsloo
 
DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN

Veelgestelde vragen

Ben ik wel goed genoeg voor deze workshop?
Het gaat in deze workshop niet om hoe goed je jezelf vindt. Het is geen tekenwedstrijd. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt om lekker creatief aan de slag te gaan en met een blij gevoel naar huis gaat. Of je nog nooit geschetst hebt of al jaren schetst. Ik zorg dat je klaar bent om je volgende stap te zetten.
 
Mag ik mijn eigen schetsspullen meenemen?
Hoewel je alles wat je nodig hebt van mij krijgt, mag je zeker je eigen vertrouwde materialen gebruiken. De workshop is gericht op gebruik van potlood, pen en aquarelverf.
 
Hoe zit het met annuleren?
Na inschrijving is het helaas niet mogelijk om te annuleren. Ik vraag je begrip hiervoor aangezien ik voor jou een plekje vrij houd. Helaas geldt dit ook voor persoonlijke noodgevallen. Je zou zelf een reisverzekering kunnen afsluiten die dit dekt.
Indien ik de workshop moet afgelasten, dan ontvang je uiteraard je geld terug.
 
Krijg ik nog praktische informatie na inschrijving?
Ja, je ontvangt uiterlijk een week vóór de workshop een e-mail met de laatste informatie.
 
Maar... ik heb nog een andere vraag...
Ik beantwoord graag al je vragen. Stuur me even een e-mailtje via ruud@thesketch.co en ik kom snel bij je terug.
 

English

REGISTRATION IS CLOSED

Treat yourself to a delightful Urban Sketching weekend in South Limburg.
 
Hi,

My name is Ruud Otten. I invite you to discover the surroundings of my youth with a sketchbook, pen, and handmade watercolor paints. I'm eager to show you everything.

Along with me, you'll discover the techniques of sketching in a location where nature and history meet: the confluence of the Maas, the Castle Park, the Bunderbos, and the historical village center of Oud-Elsloo. The weekend offers the perfect balance between sketching in the breathtaking outdoors and a cozy indoor location, including a delicious lunch on both days and the option to stay overnight (to be booked separately).

Enjoying sketching in a fun group is our priority!
With easy-to-apply tips and techniques, I will show you how to take your sketches to the next level. You'll learn to pay close attention to your composition and how to apply color, contrast, and focus to your sketches. We do this in a cozy group of like-minded individuals. You'll have plenty of opportunities to work on your own, and I will provide tips that suit you personally.

What you can expect from the weekend:
 • A wonderfully relaxing weekend with 12 like-minded individuals in a beautiful, inspiring environment, with stunning nature and historic buildings
 • The weekend takes place on Saturday, May 25, and Sunday, May 26, 2024
 • On both days, you are welcome from 9:30 AM, and we start at 10:00 AM. We conclude both days at 5:00 PM.
 • Lunch on both days is included in the workshop price
 • Everything you need for the workshop is included, such as my handmade watercolor paints, a leporello sketchbook with watercolor paper, pencil, pens, and water brushes.
 • You'll receive easy-to-apply tips, allowing you to enjoy a smoother sketching style.
 • You'll have enough time to sketch on your own, and I will take the time to help everyone personally.
 • Of course, we hope for good weather, but if it's not favorable, we'll sketch more in the cozy indoor location.
 • After the weekend, you'll feel recharged and ready to go again. You'll take home beautiful memories and delightful sketches. Your creativity will have received a boost.
 • The workshop is conducted in Dutch, and depending on the group's composition, I can also repeat everything in English for those who do not speak Dutch. This has worked well in my previous workshops.
 • The workshop weekend costs €325. Only a few spots are left.
 • Our home base is the cozy B&B Bie Janssen. If you want to stay overnight, please send me a message so that I can give you information about accommodations in the area.

Enjoy a natural and historical setting:
We will be in the beautiful natural and historical environment of the old village core of Elsloo, the Castle Park, and the adjacent unique Bunderbos. Enjoy the beautiful spring colors in nature and the historic streetscape.

Frequently Asked Questions:
 
Am I good enough for this workshop?
This workshop is not about how good you think you are. It's not a drawing competition. I find it important that everyone feels safe to be creative and leaves with a happy feeling, whether you've never sketched before or have been sketching for years. I'll make sure you're ready to take your next step.

Can I bring my own sketching materials?
Although you'll receive everything you need from me, you're certainly welcome to use your own trusted materials. The workshop focuses on the use of pencil, pen, and watercolor paint.

What about canceling?
Unfortunately, it's not possible to cancel after registering. I ask for your understanding since I reserve a spot for you. This also applies to personal emergencies. You could consider taking out travel insurance that covers this.
If I have to cancel the workshop, you will, of course, receive your money back.

Will I receive practical information after registering?
Yes, you'll receive an email with the last details at least a week before the workshop.

But... I have another question...
I'm happy to answer all your questions. Just send me an email at ruud@thesketch.co, and I'll get back to you soon.
Back to News

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.